Współpraca

 

Targi SIAL Paris 2016

Firma SPA Sp. z o.o. bierze udział w targach SIAL Paris, odbywających się w dniach od 16 do 20
października 2016 r. we Francji. Udział w targach jest organizowany w ramach projektu
pozakonkursowego „Gospodarna Wielkopolska” realizowanego ze środków Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.4: Internacjonalizacja
gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.2: Promocja gospodarcza regionu.
Więcej informacji na temat wyjazdów na targi oraz misje można przeczytać na stronie Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Fundusze Europejskie

 


 

SPA sp. z o.o. jest dynamicznym przedsiębiorcą nastawionym na rozwój, postęp i współpracę zmierzającą do przełamywania barier. Jesteśmy otwarci na Państwa propozycje, oferty. Chętnie zapoznamy się z każdym projektem. Zapraszamy wszystkich do współpracy.

Dla ułatwienia kontaktu poniżej odnajdą Państwo kategorie współpracy.

 

 BIZNES

KLIENT

kontakt@spafood.eu

PARTNER

kontakt@spafood.eu

DOSTAWCA

zaopatrzenie@spafood.eu

WYKONAWCA

zkaczmarek@spafood.eu

OTOCZENIE
BIZNESU

 

INSTYTUCJE I ORGANIZACJE

tmatynia@spafood.eu

SPOŁECZNA ODPOW. BIZNESU

mtomczyk@spafood.eu

NAUKA

 

BADANIA I ROZWÓJ

wspolpraca@spafood.eu

SZKOLENIA

wspolpraca@spafood.eu

KARIERA

 

PRACA

rekrutacje@spafood.eu

PRAKTYKI

rekrutacje@spafood.eu

 

Klastry


SPA sp. z o.o. od 2011 r. prężnie działa na rzecz rozwoju współpracy z partnerami handlowymi, organizacjami pozarządowymi, samorządem terytorialnym oraz renomowanymi uczelniami celem nawiązywania kompleksowego łańcucha współpracy zamkniętego w Klastry. Celem działania Klastrów jest wypracowywanie nowych rozwiązań, produktów, usług i poszukiwanie innowacji dzięki transferowi wiedzy i informacji pomiędzy różnymi podmiotami z sektorów biznesu, nauki i samorządu.Przetarg 21.12.2015


Ogłoszenie o przetargu
z dnia 21.12.2015 roku

 

„SPA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Śmiglu
w związku z wnioskowaniem o dofinansowanie w konkursie przeprowadzanym przez Polską
Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucję Wdrażającą dla Działania 2.3 „Proinnowacyjne
usługi dla przedsiębiorstw” Poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” w ramach
II osi priorytetowej: „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności
B+R+I” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020
niniejszym ogłasza przetarg na
wykonanie (badań przemysłowych) usług polegających na opracowaniu:

 

„Usługa polegająca na znacznym ulepszeniu technologii produkcji poprzez wdrożenie inteligentnego systemu zasilania w media oraz innowacyjnego systemu gospodarowania mediami w kompleksie produkcyjnym przetwórcy spożywczego”

 

 

 

ETAPY REALIZACJI USŁUGI

 

1. Inwentaryzacja stanu wyjściowego (istniejących elementów kompleksu produkcyjnego) pod
kątem poziomu zużycia mediów [audyt 0].

2. Analiza zamierzeń inwestycyjnych w zakresie rozbudowy kompleksu produkcyjnego pod kątem
zastosowanych technologii i zużycia mediów.

3. Opracowanie propozycji ulepszeń w zakresie gospodarki mediami w celu obniżenia zużycia i
poprawy wydajności procesu produkcyjnego.

4. Utworzenie zintegrowanej koncepcji systemu zasilania w media kompleksu produkcyjnego.

5. Analiza wskaźnikowa poszczególnych wariantów zużycia mediów dla poszczególnych procesów
technologicznych przy użyciu poszczególnych elementów kompleksu produkcyjnego.

 

EFEKT KOŃCOWY

 

Opracowanie końcowe zawierające powinno zawierać:

a. plan optymalizacji procesów technologicznych w produkcji spożywczej za pomocą
usystematyzowania dostaw mediów we wszystkich istniejących i planowanych elementach
kompleksu produkcyjnego i ich kategoryzacja pod względem efektu ekonomicznego,

b. plan ulepszenia procesów technologicznych w produkcji spożywczej za pomocą systemu
pełnego wykorzystania mediów i ich gospodarowania pomiędzy elementami w kompleksie
produkcyjnym oraz w ujęciu całościowym;

c. propozycje obniżenie kosztów procesów technologicznych za pomocą systemu
skutecznego doboru mediów do danego procesu i ich zużycia w odniesieniu do
poszczególnych procesów technologicznych w zachodzących kompleksie produkcyjnym.

 

WARUNKI PRZETARGU

 

1. Przetarg kierowany jest do jednostek naukowych, spełniających kryterium kwalifikowalności w
ramach poddziałania (posiadających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz
przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3 ustawy o zasadach finansowania nauki).

2. Oferta winna być zgodna z wymogami konkursu w ramach działania „Proinnowacyjne usługi dla
przedsiębiorstw”, Poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” w ramach II osi priorytetowej:
„Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I” Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, a w szczególności z dokumentacją konkursowa
dostępną na stronach internetowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

3. Oferta winna być złożona w terminie na załączonym formularzu i zawierać niezbędne załączniki.

4. Kryteria oceny projektów Cena 80% (80 pkt), Doświadczenie w realizacji podobnych projektów w
przedmiocie zapytania ofertowego 10% (5 pkt), Zespół badawczy 10% (10 pkt).

5. Oferta nie może przekraczać kwot określonych w regulaminie konkursu w ramach działania
„Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw”, Poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” w
ramach II osi priorytetowej: „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia
działalności B+R+I” dla średniego przedsiębiorcy.

6. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu ogółem wynosi 400 000,00 zł.

7. Katalog kosztów kwalifikowalnych w ofercie obejmuje koszty:

a. usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi,
technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego.

b. usługi dotyczącej innowacji nietechnologicznej, jeśli usługa ta towarzyszy usłudze, której
mowa w pkt 1.

c. materiałów, pod warunkiem, że są niezbędne do realizacji usługi, o której mowa w pkt 1.

8. Zamawiający umożliwi potencjalnym oferentom, spełniającym kryteria przeprowadzenie wizji
lokalnej w dniu 23.12.2015 godz. 10.00.

9. Szczegółowy opis kompleksu produkcyjnego wraz z mapką poglądową znajduje się pod poniższym linkiem OPIS KOMPLEKSU

10. Oferty wraz załącznikami można składać: ( formularz oferty do pobrania )

a. pocztą lub osobiście na adres SPA sp. z o.o. ul. Jana Kilińskiego 71, 64-030 Śmigiel

b. w formie elektronicznej (skan oferty) na adres e-mailem: wspolpraca@spafood.eu do dnia
29 grudnia 2015 r. do godz. 15.00

 

11. Wybór ofert nastąpi 29 grudnia o godz. 16.00.

 


W razie pytań prosimy o kontakt z Panem Tomaszem Matynią email: tmatynia@spafood.eu lub tel.: +48503144881   Ogłoszenie o przetargu 2


Ogłoszenie o przetargu
z dnia 21.12.2015 roku

„SPA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Śmiglu
w związku z wnioskowaniem o dofinansowanie w konkursie przeprowadzanym przez Polską
Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucję Wdrażającą dla Działania 2.3 „Proinnowacyjne
usługi dla przedsiębiorstw” Poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” w ramach
II osi priorytetowej: „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności
B+R+I” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020
niniejszym ogłasza przetarg na
wykonanie (badań przemysłowych) usług polegających na opracowaniu:

„Usługi polegającej na znaczącym ulepszeniu procesu produkcyjnego poprzez modernizację linii produkcji produktów mięsnych panierowanych, smażonych i pieczonych o wdrożenie inteligentnego systemu kontroli jakości i monitoringu produktu”

ETAPY REALIZACJI USŁUGI

1. Inwentaryzacja stanu wyjściowego (istniejących elementów kompleksu produkcyjnego) pod
kątem możliwości instalacji systemu do monitoringu jakości produktu [audyt 0].

2. Analiza możliwości zastosowań różnych technologii pomiarowych na wybranych stanowiskach linii produkcyjnej.

3. Wykonanie stanowiska kontrolnego i jego testów dla oceny poprawności opracowanych
algorytmów pomiarowych, dla różnych parametrów wpływu (np. wymiary i rozłożenie produktów,
ich kształt i waga, wpływ rodzaju i prędkości taśmy)

4. Wykonanie badań i testów stanowiska kontrolnego na wybranych stanowiskach produkcyjnych na linii produkcyjnej.

5. Opracowanie koncepcji zintegrowanego systemu monitorowania jakości produktu dla całej linii.

6. Opracowanie systemu raportowania i alarmowania odstępstw od założonych parametrów jakościowych linii.

EFEKT KOŃCOWY

1. Wdrożone do działania stanowisko monitoringu jakości produktu działające w wybranym miejscu linii technologicznej ZRiOT.

2. Opracowanie końcowe zawierające analizę możliwości wykorzystania stanowiska kontroli na
innych analizowanych stanowiskach produkcyjnych w firmie.

WARUNKI PRZETARGU

1. Przetarg kierowany jest do jednostek naukowych, spełniających kryterium kwalifikowalności w
ramach poddziałania (posiadających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz
przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3 ustawy o zasadach finansowania nauki).

2. Oferta winna być zgodna z wymogami konkursu w ramach działania „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw”,
Poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” w ramach II osi priorytetowej: „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I”
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, a w szczególności z dokumentacją konkursowa
dostępną na stronach internetowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

3. Oferta winna być złożona w terminie na załączonym formularzu i zawierać niezbędne załączniki.

4. Kryteria oceny projektów Cena 80% (80 pkt), Doświadczenie w realizacji podobnych projektów w
przedmiocie zapytania ofertowego 10% (5 pkt), Zespół badawczy 10% (10 pkt).

5. Oferta nie może przekraczać kwot określonych w regulaminie konkursu w ramach działania
„Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw”, Poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” w
ramach II osi priorytetowej: „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia
działalności B+R+I” dla średniego przedsiębiorcy.

6. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu ogółem wynosi 400 000,00 zł.

7. Katalog kosztów kwalifikowalnych w ofercie obejmuje koszty:

a. usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego;
b. usługi dotyczącej innowacji nietechnologicznej, jeśli usługa ta towarzyszy usłudze, której mowa w pkt 1;
c. materiałów, pod warunkiem, że są niezbędne do realizacji usługi, o której mowa w pkt 1.

8. Zamawiający umożliwi potencjalnym oferentom, spełniającym kryteria przeprowadzenie wizji lokalnej w dniu 23.12.2015 godz. 10.00.

9. Szczegółowy opis linii znajduje się pod linkiem

10. Oferty wraz załącznikami można składać ( formularz oferty do pobrania)

a. pocztą lub osobiście na adres SPA sp. z o.o. ul. Jana Kilińskiego 71, 64-030 Śmigiel
b. w formie elektronicznej (skan oferty) na adres e-mailem: wspolpraca@spafood.eu do dnia 29 grudnia 2015 r. do godz. 15.00
11. Wybór ofert nastąpi 29 grudnia o godz. 16.00.

W razie pytań prosimy o kontakt z Panem Tomaszem Matynią email:
tmatynia@spafood.eu lub tel.: +48503144881Targi SIAL Paris 2016


Firma SPA Sp. z o.o. bierze udział w targach SIAL Paris, odbywających się w dniach od 16 do 20
października 2016 r. we Francji. Udział w targach jest organizowany w ramach projektu
pozakonkursowego „Gospodarna Wielkopolska” realizowanego ze środków Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.4: Internacjonalizacja
gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.2: Promocja gospodarcza regionu.
Więcej informacji na temat wyjazdów na targi oraz misje można przeczytać na stronie Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.Targi FOODEX JAPAN 2017​


Firma SPA Sp. z o.o. bierze udział w targach FOODEX JAPAN 2017​, odbywających się w dniach od 7 do 10 marca 2017 r. w Japonii.

Udział w targach jest organizowany w ramach projektu pozakonkursowego „Gospodarna Wielkopolska” realizowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.4: Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.2: Promocja gospodarcza regionu.
Więcej informacji na temat wyjazdów na targi oraz misje można przeczytać na stronie Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.Nagrody i Wyróżnienia


dart

 • Szaszłyk drobiowy o smaku tymianku i limonki oraz Cordon bleu zostały nagrodzone tytułem Superior Taste Award 2017 w tegorocznej edycji międzynarodowego panelu degustacyjnego organizowanego przez International Taste and Quality Institute w Brukseli, niezależną i renomowaną organizację zajmującą się testowaniem, nagradzaniem i promowaniem produktów żywnościowych i napojów pochodzących z całego świata. Dwie gwiazdki przyznane tym produktom przez jury złożone z szefów kuchni i sommelierów, pochodzących z 17 najbardziej prestiżowych stowarzyszeń kulinarnych i sommelierskich na świecie, oznaczają produkty „Znakomite”, których smak uzyskał ocenę całkowitą pomiędzy 80% a 90%.
  Jesteśmy dumni, że wysiłek, który wkładamy w pracę nad wysoką jakością naszych produktów, został nagrodzony tak prestiżowym wyróżnieniem.Praca w SPAFOOD


W związku z dynamicznym rozwojem firmy z branży spożywczej pilnie poszukujemy na stanowisko:

PRACOWNIK BIUROWY

 

Miejsce pracy: Śmigiel

Region: województwo wielkopolskie

Powiat: kościański

Opis stanowiska:

 • obsługa poczty elektronicznej
 • obsługa MS Office
 • obsługa urządzeń biurowych
 • obsługa telefoniczna i e-mailowa naszych klientów w języku polskim
 • dobra współpraca z innymi działami w firmie
 • wprowadzanie danych do systemu

Wymagania:

 • wykształcenie minimum średnie
 • doświadczenie na stanowisku biurowym lub administracyjnym
 • wysoki poziom zdolności organizacyjnych
 • umiejętność pracy w zespole
 • sprawny przekaz informacji

Oferujemy:

 • pracę z doświadczonym zespołem w prężnie rozwijającej się firmie
 • możliwość rozwoju zawodowego
 • ciągłe podnoszenie kwalifikacji
 • atrakcyjne warunki pracy
 • umowę o pracę

Wszystkie osoby zainteresowane prosimy o przysyłanie swoich aplikacji – super praca czeka na Was w Śmiglu – zapraszamy serdecznie.

 


 

PRACOWNIK PRODUKCJI SPOŻYWCZEJ

praca od zaraz

Jesteś osobą chętną do pracy,

pracownikiem bez doświadczenia, pracownikiem z doświadczeniem, studentem, uczniem,

po prostu zależy Ci na pracy

serdecznie zapraszamy Cię do nas na produkcję

OFERUJEMY MOŻLIWOŚĆ TRANSPORTU

Miejsce pracy: Śmigiel lub

Miejsce pracy: Rakoniewice

Wymagania:

 • Ukończone 18 lat – warunek konieczny
 • Książeczka sanitarno – epidemiologiczna
 • Dyspozycyjność, sumienność, dokładność
 • Zaangażowanie w pracę w zespole

Oferujemy:

 • Pracę w godzinach 6-14 i 14-22 w Śmiglu (II zmiany produkcyjne)
 • Pracę w godzinach 22-6 w Śmiglu (I zmiana myjąca)
 • Pracę na jedną zmianę Rakoniewicach (I zmiana poranna)
 • Pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • Atrakcyjne warunki pracy i wynagrodzenia
 • Pełną satysfakcję i zadowolenie z pracy

Zakres obowiązków:

 • Produkcja wyrobów z mięsa i warzyw

OFERUJEMY MOŻLIWOŚĆ DOWOZU PRACOWNIKÓW DO PRACY

 

Wszystkie osoby zainteresowane zachęcamy do kontaktu – zatrudniamy na produkcję codziennie:

1) telefon 606 974 066 lub 655 188 749

2) e-mail: rekrutacje@spafood.eu

3) osobiście na adres ul. Kilińskiego 71 64-030 Śmigiel

POSZUKUJEMY DUŻĄ ILOŚĆ PRACOWNIKÓW NA PEŁEN ETAT I NA STAŁEZłoty Medal MTP


  Targi SIAL Middle East


Firma SPA Sp. z o.o. bierze udział w targach SIAL Middle East odbywających się od 12 do 14 grudnia 2017 r. w Abu Dhabi.
Udział w targach jest organizowany w ramach projektu pozakonkursowego „Gospodarna Wielkopolska” realizowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.4: Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.2: Promocja gospodarcza regionu.
Więcej informacji na temat wyjazdów na targi oraz misje można przeczytać na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.RODO


Szanowni Państwo,

z dniem 25 maja 2018 r. zmieniają się obowiązujące przepisy z zakresu ochrony danych osobowych. Zaczyna bowiem obowiązywać Ogólne Rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych (dalej „RODO”). Dlatego przekazujemy Państwu informacje jak przetwarzamy Państwa dane osobowe.

1. Administratorem danych, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych jest SPA Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Reymonta 8, 64-030 Śmigiel , (zwana dalej „SPA”). Jesteśmy polskim producentem produktów żywnościowych najwyższej jakości dostosowanych do potrzeb klientów. NIP 6652439097 e-mail: rodo@spafood.eu

2. Macie Państwo prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania, żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu z powodu Państwa szczególnej sytuacji. Przysługuje Państwu również prawo do żądania od Nas ograniczenia przetwarzania Państwa danych, a także do ich przenoszenia.

3. Jeżeli uznają Państwo, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w kilku różnych celach, tj. dla prawidłowej realizacji współpracy z Państwem, dla celów podatkowych, a także mogą być przetwarzane dla dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego, jeśli takie się pojawią. W pojęciu „realizacja umowy” mieszczą się również działania podejmowane przed zawarciem umowy, jeśli są niezbędne do zawarcia umowy, realizacji zamówienia, dostawy, itp.

5. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia umowy i realizacji poszczególnych zamówień, zleceń oraz współpracy.

6. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 lit. „b” rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), dalej „RODO” (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której są Państwo stroną lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy), art. 6 ust. 1 lit. „c” RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który na nas ciąży, takiego jak np. obowiązek archiwizacyjny) oraz art. 9 ust. 2 lit. „f” RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).

7. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, w tym Urząd Skarbowy, ZUS, współpracownicy upoważnieni przez nas do przetwarzania danych osobowych, a także podmioty świadczące na naszą rzecz m.in.: usługi księgowe, informatyczne, transportowe, serwisowe, doradcze, dostarczające przesyłki kurierskie i pocztę itp.

8. Państwa dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez cały okres współpracy, a także później tj. do czasu wymaganego przepisami prawa (np. podatkowego, zw. z ubezpieczeniami społecznymi, zw. z upływem terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających ze współpracy) i w związku z realizacją obowiązku archiwizacyjnego. Informujemy, że macie Państwo prawo w każdym czasie do żądania: dostępu i sprostowania do danych, usunięcia lub przeunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, zaprzestania przetwarzania danych. Informujemy, że macie Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Informujemy, że powierzone dane nie będą przekazywane do Państw Trzecich. Informujemy, że dane nie będą przetwarzane
w sposób zautomatyzowany.

9. Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z wymogami określonymi w RODO oraz pozostałych aktach prawnych wdrażających i/lub uzupełniających RODO.

10. Państwa dane osobowe przechowujemy również do momentu otrzymania od Państwa pisemnej informacji, że:

· Nie wyrażacie Państwo zgody na dalsze przetwarzania danych przez Administratora Spa Sp. z o.o.