Współpraca

 

Targi SIAL Paris 2016

Firma SPA Sp. z o.o. bierze udział w targach SIAL Paris, odbywających się w dniach od 16 do 20
października 2016 r. we Francji. Udział w targach jest organizowany w ramach projektu
pozakonkursowego „Gospodarna Wielkopolska” realizowanego ze środków Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.4: Internacjonalizacja
gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.2: Promocja gospodarcza regionu.
Więcej informacji na temat wyjazdów na targi oraz misje można przeczytać na stronie Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Fundusze Europejskie

 


 

SPA sp. z o.o. jest dynamicznym przedsiębiorcą nastawionym na rozwój, postęp i współpracę zmierzającą do przełamywania barier. Jesteśmy otwarci na Państwa propozycje, oferty. Chętnie zapoznamy się z każdym projektem. Zapraszamy wszystkich do współpracy.

Dla ułatwienia kontaktu poniżej odnajdą Państwo kategorie współpracy.

 

 BIZNES

KLIENT

kontakt@spafood.eu

PARTNER

kontakt@spafood.eu

DOSTAWCA

zaopatrzenie@spafood.eu

WYKONAWCA

zkaczmarek@spafood.eu

OTOCZENIE
BIZNESU

 

INSTYTUCJE I ORGANIZACJE

tmatynia@spafood.eu

SPOŁECZNA ODPOW. BIZNESU

mtomczyk@spafood.eu

NAUKA

 

BADANIA I ROZWÓJ

wspolpraca@spafood.eu

SZKOLENIA

wspolpraca@spafood.eu

KARIERA

 

PRACA

rekrutacje@spafood.eu

PRAKTYKI

rekrutacje@spafood.eu

 

Klastry


SPA sp. z o.o. od 2011 r. prężnie działa na rzecz rozwoju współpracy z partnerami handlowymi, organizacjami pozarządowymi, samorządem terytorialnym oraz renomowanymi uczelniami celem nawiązywania kompleksowego łańcucha współpracy zamkniętego w Klastry. Celem działania Klastrów jest wypracowywanie nowych rozwiązań, produktów, usług i poszukiwanie innowacji dzięki transferowi wiedzy i informacji pomiędzy różnymi podmiotami z sektorów biznesu, nauki i samorządu.Przetarg 21.12.2015


Ogłoszenie o przetargu
z dnia 21.12.2015 roku

 

„SPA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Śmiglu
w związku z wnioskowaniem o dofinansowanie w konkursie przeprowadzanym przez Polską
Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucję Wdrażającą dla Działania 2.3 „Proinnowacyjne
usługi dla przedsiębiorstw” Poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” w ramach
II osi priorytetowej: „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności
B+R+I” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020
niniejszym ogłasza przetarg na
wykonanie (badań przemysłowych) usług polegających na opracowaniu:

 

„Usługa polegająca na znacznym ulepszeniu technologii produkcji poprzez wdrożenie inteligentnego systemu zasilania w media oraz innowacyjnego systemu gospodarowania mediami w kompleksie produkcyjnym przetwórcy spożywczego”

 

 

 

ETAPY REALIZACJI USŁUGI

 

1. Inwentaryzacja stanu wyjściowego (istniejących elementów kompleksu produkcyjnego) pod
kątem poziomu zużycia mediów [audyt 0].

2. Analiza zamierzeń inwestycyjnych w zakresie rozbudowy kompleksu produkcyjnego pod kątem
zastosowanych technologii i zużycia mediów.

3. Opracowanie propozycji ulepszeń w zakresie gospodarki mediami w celu obniżenia zużycia i
poprawy wydajności procesu produkcyjnego.

4. Utworzenie zintegrowanej koncepcji systemu zasilania w media kompleksu produkcyjnego.

5. Analiza wskaźnikowa poszczególnych wariantów zużycia mediów dla poszczególnych procesów
technologicznych przy użyciu poszczególnych elementów kompleksu produkcyjnego.

 

EFEKT KOŃCOWY

 

Opracowanie końcowe zawierające powinno zawierać:

a. plan optymalizacji procesów technologicznych w produkcji spożywczej za pomocą
usystematyzowania dostaw mediów we wszystkich istniejących i planowanych elementach
kompleksu produkcyjnego i ich kategoryzacja pod względem efektu ekonomicznego,

b. plan ulepszenia procesów technologicznych w produkcji spożywczej za pomocą systemu
pełnego wykorzystania mediów i ich gospodarowania pomiędzy elementami w kompleksie
produkcyjnym oraz w ujęciu całościowym;

c. propozycje obniżenie kosztów procesów technologicznych za pomocą systemu
skutecznego doboru mediów do danego procesu i ich zużycia w odniesieniu do
poszczególnych procesów technologicznych w zachodzących kompleksie produkcyjnym.

 

WARUNKI PRZETARGU

 

1. Przetarg kierowany jest do jednostek naukowych, spełniających kryterium kwalifikowalności w
ramach poddziałania (posiadających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz
przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3 ustawy o zasadach finansowania nauki).

2. Oferta winna być zgodna z wymogami konkursu w ramach działania „Proinnowacyjne usługi dla
przedsiębiorstw”, Poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” w ramach II osi priorytetowej:
„Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I” Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, a w szczególności z dokumentacją konkursowa
dostępną na stronach internetowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

3. Oferta winna być złożona w terminie na załączonym formularzu i zawierać niezbędne załączniki.

4. Kryteria oceny projektów Cena 80% (80 pkt), Doświadczenie w realizacji podobnych projektów w
przedmiocie zapytania ofertowego 10% (5 pkt), Zespół badawczy 10% (10 pkt).

5. Oferta nie może przekraczać kwot określonych w regulaminie konkursu w ramach działania
„Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw”, Poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” w
ramach II osi priorytetowej: „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia
działalności B+R+I” dla średniego przedsiębiorcy.

6. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu ogółem wynosi 400 000,00 zł.

7. Katalog kosztów kwalifikowalnych w ofercie obejmuje koszty:

a. usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi,
technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego.

b. usługi dotyczącej innowacji nietechnologicznej, jeśli usługa ta towarzyszy usłudze, której
mowa w pkt 1.

c. materiałów, pod warunkiem, że są niezbędne do realizacji usługi, o której mowa w pkt 1.

8. Zamawiający umożliwi potencjalnym oferentom, spełniającym kryteria przeprowadzenie wizji
lokalnej w dniu 23.12.2015 godz. 10.00.

9. Szczegółowy opis kompleksu produkcyjnego wraz z mapką poglądową znajduje się pod poniższym linkiem OPIS KOMPLEKSU

10. Oferty wraz załącznikami można składać: ( formularz oferty do pobrania )

a. pocztą lub osobiście na adres SPA sp. z o.o. ul. Jana Kilińskiego 71, 64-030 Śmigiel

b. w formie elektronicznej (skan oferty) na adres e-mailem: wspolpraca@spafood.eu do dnia
29 grudnia 2015 r. do godz. 15.00

 

11. Wybór ofert nastąpi 29 grudnia o godz. 16.00.

 


W razie pytań prosimy o kontakt z Panem Tomaszem Matynią email: tmatynia@spafood.eu lub tel.: +48503144881   Ogłoszenie o przetargu 2


Ogłoszenie o przetargu
z dnia 21.12.2015 roku

„SPA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Śmiglu
w związku z wnioskowaniem o dofinansowanie w konkursie przeprowadzanym przez Polską
Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucję Wdrażającą dla Działania 2.3 „Proinnowacyjne
usługi dla przedsiębiorstw” Poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” w ramach
II osi priorytetowej: „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności
B+R+I” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020
niniejszym ogłasza przetarg na
wykonanie (badań przemysłowych) usług polegających na opracowaniu:

„Usługi polegającej na znaczącym ulepszeniu procesu produkcyjnego poprzez modernizację linii produkcji produktów mięsnych panierowanych, smażonych i pieczonych o wdrożenie inteligentnego systemu kontroli jakości i monitoringu produktu”

ETAPY REALIZACJI USŁUGI

1. Inwentaryzacja stanu wyjściowego (istniejących elementów kompleksu produkcyjnego) pod
kątem możliwości instalacji systemu do monitoringu jakości produktu [audyt 0].

2. Analiza możliwości zastosowań różnych technologii pomiarowych na wybranych stanowiskach linii produkcyjnej.

3. Wykonanie stanowiska kontrolnego i jego testów dla oceny poprawności opracowanych
algorytmów pomiarowych, dla różnych parametrów wpływu (np. wymiary i rozłożenie produktów,
ich kształt i waga, wpływ rodzaju i prędkości taśmy)

4. Wykonanie badań i testów stanowiska kontrolnego na wybranych stanowiskach produkcyjnych na linii produkcyjnej.

5. Opracowanie koncepcji zintegrowanego systemu monitorowania jakości produktu dla całej linii.

6. Opracowanie systemu raportowania i alarmowania odstępstw od założonych parametrów jakościowych linii.

EFEKT KOŃCOWY

1. Wdrożone do działania stanowisko monitoringu jakości produktu działające w wybranym miejscu linii technologicznej ZRiOT.

2. Opracowanie końcowe zawierające analizę możliwości wykorzystania stanowiska kontroli na
innych analizowanych stanowiskach produkcyjnych w firmie.

WARUNKI PRZETARGU

1. Przetarg kierowany jest do jednostek naukowych, spełniających kryterium kwalifikowalności w
ramach poddziałania (posiadających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz
przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3 ustawy o zasadach finansowania nauki).

2. Oferta winna być zgodna z wymogami konkursu w ramach działania „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw”,
Poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” w ramach II osi priorytetowej: „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I”
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, a w szczególności z dokumentacją konkursowa
dostępną na stronach internetowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

3. Oferta winna być złożona w terminie na załączonym formularzu i zawierać niezbędne załączniki.

4. Kryteria oceny projektów Cena 80% (80 pkt), Doświadczenie w realizacji podobnych projektów w
przedmiocie zapytania ofertowego 10% (5 pkt), Zespół badawczy 10% (10 pkt).

5. Oferta nie może przekraczać kwot określonych w regulaminie konkursu w ramach działania
„Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw”, Poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” w
ramach II osi priorytetowej: „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia
działalności B+R+I” dla średniego przedsiębiorcy.

6. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu ogółem wynosi 400 000,00 zł.

7. Katalog kosztów kwalifikowalnych w ofercie obejmuje koszty:

a. usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego;
b. usługi dotyczącej innowacji nietechnologicznej, jeśli usługa ta towarzyszy usłudze, której mowa w pkt 1;
c. materiałów, pod warunkiem, że są niezbędne do realizacji usługi, o której mowa w pkt 1.

8. Zamawiający umożliwi potencjalnym oferentom, spełniającym kryteria przeprowadzenie wizji lokalnej w dniu 23.12.2015 godz. 10.00.

9. Szczegółowy opis linii znajduje się pod linkiem

10. Oferty wraz załącznikami można składać ( formularz oferty do pobrania)

a. pocztą lub osobiście na adres SPA sp. z o.o. ul. Jana Kilińskiego 71, 64-030 Śmigiel
b. w formie elektronicznej (skan oferty) na adres e-mailem: wspolpraca@spafood.eu do dnia 29 grudnia 2015 r. do godz. 15.00
11. Wybór ofert nastąpi 29 grudnia o godz. 16.00.

W razie pytań prosimy o kontakt z Panem Tomaszem Matynią email:
tmatynia@spafood.eu lub tel.: +48503144881Targi SIAL Paris 2016


Firma SPA Sp. z o.o. bierze udział w targach SIAL Paris, odbywających się w dniach od 16 do 20
października 2016 r. we Francji. Udział w targach jest organizowany w ramach projektu
pozakonkursowego „Gospodarna Wielkopolska” realizowanego ze środków Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.4: Internacjonalizacja
gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.2: Promocja gospodarcza regionu.
Więcej informacji na temat wyjazdów na targi oraz misje można przeczytać na stronie Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.Targi FOODEX JAPAN 2017​


Firma SPA Sp. z o.o. bierze udział w targach FOODEX JAPAN 2017​, odbywających się w dniach od 7 do 10 marca 2017 r. w Japonii.

Udział w targach jest organizowany w ramach projektu pozakonkursowego „Gospodarna Wielkopolska” realizowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.4: Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.2: Promocja gospodarcza regionu.
Więcej informacji na temat wyjazdów na targi oraz misje można przeczytać na stronie Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.Nagrody i Wyróżnienia


dart

 • Szaszłyk drobiowy o smaku tymianku i limonki oraz Cordon bleu zostały nagrodzone tytułem Superior Taste Award 2017 w tegorocznej edycji międzynarodowego panelu degustacyjnego organizowanego przez International Taste and Quality Institute w Brukseli, niezależną i renomowaną organizację zajmującą się testowaniem, nagradzaniem i promowaniem produktów żywnościowych i napojów pochodzących z całego świata. Dwie gwiazdki przyznane tym produktom przez jury złożone z szefów kuchni i sommelierów, pochodzących z 17 najbardziej prestiżowych stowarzyszeń kulinarnych i sommelierskich na świecie, oznaczają produkty „Znakomite”, których smak uzyskał ocenę całkowitą pomiędzy 80% a 90%.
  Jesteśmy dumni, że wysiłek, który wkładamy w pracę nad wysoką jakością naszych produktów, został nagrodzony tak prestiżowym wyróżnieniem.Praca w SPAFOOD


W związku z dynamicznym rozwojem firmy z branży spożywczej pilnie poszukujemy na stanowisko:

PRACOWNIK BIUROWY

 

Miejsce pracy: Śmigiel

Region: województwo wielkopolskie

Powiat: kościański

Opis stanowiska:

 • obsługa poczty elektronicznej
 • obsługa MS Office
 • obsługa urządzeń biurowych
 • obsługa telefoniczna i e-mailowa naszych klientów w języku polskim
 • dobra współpraca z innymi działami w firmie
 • wprowadzanie danych do systemu

Wymagania:

 • wykształcenie minimum średnie
 • doświadczenie na stanowisku biurowym lub administracyjnym
 • wysoki poziom zdolności organizacyjnych
 • umiejętność pracy w zespole
 • sprawny przekaz informacji

Oferujemy:

 • pracę z doświadczonym zespołem w prężnie rozwijającej się firmie
 • możliwość rozwoju zawodowego
 • ciągłe podnoszenie kwalifikacji
 • atrakcyjne warunki pracy
 • umowę o pracę

Wszystkie osoby zainteresowane prosimy o przysyłanie swoich aplikacji – super praca czeka na Was w Śmiglu – zapraszamy serdecznie.

 


 

PRACOWNIK PRODUKCJI SPOŻYWCZEJ

praca od zaraz

Jesteś osobą chętną do pracy,

pracownikiem bez doświadczenia, pracownikiem z doświadczeniem, studentem, uczniem,

po prostu zależy Ci na pracy

serdecznie zapraszamy Cię do nas na produkcję

OFERUJEMY MOŻLIWOŚĆ TRANSPORTU

Miejsce pracy: Śmigiel lub

Miejsce pracy: Rakoniewice

Wymagania:

 • Ukończone 18 lat – warunek konieczny
 • Książeczka sanitarno – epidemiologiczna
 • Dyspozycyjność, sumienność, dokładność
 • Zaangażowanie w pracę w zespole

Oferujemy:

 • Pracę w godzinach 6-14 i 14-22 w Śmiglu (II zmiany produkcyjne)
 • Pracę w godzinach 22-6 w Śmiglu (I zmiana myjąca)
 • Pracę na jedną zmianę Rakoniewicach (I zmiana poranna)
 • Pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • Atrakcyjne warunki pracy i wynagrodzenia
 • Pełną satysfakcję i zadowolenie z pracy

Zakres obowiązków:

 • Produkcja wyrobów z mięsa i warzyw

OFERUJEMY MOŻLIWOŚĆ DOWOZU PRACOWNIKÓW DO PRACY

 

Wszystkie osoby zainteresowane zachęcamy do kontaktu – zatrudniamy na produkcję codziennie:

1) telefon 606 974 066 lub 655 188 749

2) e-mail: rekrutacje@spafood.eu

3) osobiście na adres ul. Kilińskiego 71 64-030 Śmigiel

POSZUKUJEMY DUŻĄ ILOŚĆ PRACOWNIKÓW NA PEŁEN ETAT I NA STAŁEZłoty Medal MTP


  Targi SIAL Middle East


Firma SPA Sp. z o.o. bierze udział w targach SIAL Middle East odbywających się od 12 do 14 grudnia 2017 r. w Abu Dhabi.
Udział w targach jest organizowany w ramach projektu pozakonkursowego „Gospodarna Wielkopolska” realizowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.4: Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.2: Promocja gospodarcza regionu.
Więcej informacji na temat wyjazdów na targi oraz misje można przeczytać na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.